< script src = ' https://www.google.com/recaptcha/api.js' >< /script >
فارسی
Saadatabadbakery@gmail.com

نان از ۱۲ هزار سال قبل در نواحی مختلف دنیا غذای اصلی روزانه مردم بوده است و در دوره نوسنگی هم احتمالاً نان را از دانه های ساییده شده مخلوط با آب تهیه می‌کردند و آن را روی سنگ‌های داغ در زیر خاکستر می‌پختند.

تاریخچه پخت نان به اواخر عصر حجر برمی‌گردد آن زمان بود که نخستین بار دانه غلات را با آب مخلوط می‌کردند و سپس خمیر به دست آمده را می‌پختند.

شواهد باستان‌شناسان قدمت نان را به عصر نوسنگی نسبت و نشان می دهد که در این عصر نان را بر روی سنگ های داغ در زیر آفتاب درست می‌کردند.

بر اساس این کشفیات ، نان از ۱۲ هزار سال قبل در نواحی مختلف دنیا غذای اصلی روزانه مردم بوده است و در دوره نوسنگی هم احتمالاً نان را از دانه های ساییده شده مخلوط با آب تهیه می‌کردند و آن را روی سنگ‌های داغ در زیر خاکستر می‌پختند.

پاسخ بدهید