فارسی
Saadatabadbakery@gmail.com

نان های رژیمی نان هایی هستند که از نظر ترکیبات و خواص برای رژیم و تغذیه افراد خاصی در نظر گرفته شده است و  از طرف وزارت بهداشت مورد تایید می باشند.

با خوردن نان های رژیمی بیماری افراد مبتلا نباید شدت یابد، به همین دلیل در تهیه چنین نانهایی باید دقت کافی به عمل آید.

نان های رژیمی به گروه زیر طبقه بندی می گردند:

  1. نانهای فاقد گلوتن
  2. نان و محصولات کم پروتئین
  3. نان و محصولات کم نمک